Nikolay & Marina Svanidze. Medvedev

Nikolay & Marina Svanidze. Medvedev. Thanks to Natalia Timakova and Mr. President Dmitri Medvedev for the opportunity to work with them. The photo by the courtesy of press service of President of Russia.  The work is done for Amphora Publishers, thanks to Vadim Nazarov and Oleg Sedov.